ЛазаринаванОоствеен

 • Присъствахнапървияси7-дневенсеминарПайдаЛаджинсмайсторХончиШаопрезянуари2014г。 -,жханесбург,ЮжнаАфрика,къдетопонастоящемживеяиработя。
 • 2014年и2016年г. посетихмногобройнисеминарисмайсторШао,кактовЮжнаАфрика,такаивБългария。
 • 2016年10月至2016年2017年10月。
 • 2016年刊。 организирахкнигатанаХончиШао “Само-лечениесПайдаЛаджин” дабъдепреведенанабългарскиезикидабъдепубликуванапредипървотомупосещениевБългария。 Организирахтазикнигаивссичкисеминаридабъдатпопуляризираниканала。 Азбяхредакторътнакнигата。
 • БяхличендомакинипреводачнаМастерШаоповременавсичкитемусеминари,кактоиповременаинтервютатамувтелевизионнипредавания,вестнициисписания。
 • Отянуари2014年。 редовнопровеждамсеминарипоПайдаЛаджинкактовЮжнаАфрика,такаивБългария。
 • ПрактикувамПайдаЛаджинежедневноисподелямметодасъсстуденти,клиентииприятели。

Моятпрофесионаленопит

 • ,ивеяпостоянновЙоханесбург,ЮАР,носъмроденавБьлгарияипрекарвам3月前。
 • ИмамдипломазаПрофесионалнаКинезиологияотколежвНоваЗенландия,коятоебазирананакитайскатамедицинаифилософияиимамчастнапрактикавЙоханесбургкатопрофесионаленкинезиолог。
 • Запоследните14години,имамхолистиченлечебенцентъриколежвЮАР。 ПровеждамкурсовеиритритипоКинезиология和ЧигуниПаидаЛаджинивдветестрани。

Планиранисеминари

 • СеминарипоПайдаЛаджинсепровеждатвсекимесецвСофияидругиградовеотменилидруеинструкт Самоследпредварителнозаписване。
 • Презюли2018年8月5日,星期五,星期五。

ИнтереснифилмизаПайдаЛаджин

2016年ПайдаЛаджинтурътнаХончиШаовБългария

Търсяпартньори

АконикоганестеопитвалиПайдаЛаджин,заповядайтенаследващияорганизиранотнассеминар。
АковечепрактикуватеПайдаЛаджинижелаетеданипомогнетезаразпространениетонатозиметодвБългария,ЮжнаАфрика,илиивдветестрани,молясвържетесесмен。

Законтакти

 • Уеб-страница: www.kinesiologysa.com/paidalajinbg
 • Мобилентелефон(ЮАР,молясамоВайбер):+27 72 357 8262
 • Офис(ЮАР):+ 27 11 781 8211
 • АдресвСофия–самоследзапитване
[ninja_form id=”6″]