May 26 Workshop in GuangZhou, China

The Jianhele Health Care Experience Camp (Phase II) will be held from May 26 to June 1 (7th).

Organizer: Guangzhou Jianhele Health Care Center
Co-organizer: Hong Kong Ivy League Health Association
Conference Director: Li Zhiqiang
Conference Consultant: Chen Ailun
Paila Coach: Liu Ying
Huang Di Nei Jing Tutor: Yu Lefang
Moxibustion Tea Zen Instructor: Yu Minmin
Senior Coach: Ye Xianhong, Dong Hua, Huang Yifang, Zhu Guohui

Continue Reading